Friday, January 20, 2012

Fo-thiotalan - Subtitles

Hallo a dhuine 's a mhnathan uaisle! Tha mi a' sgrìobhadh dhuibh an diugh airson fiosrachadh a thoirt dhuibh mu'm chàraid a tha ag obair air fo-thiotalan Gaeilge. Mar a Ghàidhlig bidh a' chuid mhòr de na meadhanan anns a' Ghaeilge a' tighinn le fo-thiotalan anns a' Bheurla. Well, tha mo chàraid a' cur fho-thiotalan Gaeilge an àite na Beurla air bhideothan Gaeilge. Tha e an dòchas gum bi na bhideothan aige cuideachail do dhaoine a tha a' foghlam a' chànain. Gliog an seo airson tuilleadh fhaicinn: Fo-Thiotalan Gaeilge

Hello ladies and gentlemen! I am writing to you all today to tell you about my friend who is working on Irish subtitles. Like Scottish Gaelic, the majority of mass media in Irish comes with subtitles in English. Well, my friend is putting Irish subtitles in place of the English on Irish videos. He hopes that his videos will be helpful to people who are learning the language. Click here for more information: Irish Subtitles

No comments:

Post a Comment