Friday, December 16, 2011

Mo chuid droch Ghaeilge is Gàidhlig mhath! - My bad Irish and good Gaelic

Hallo a chàirdean! Tha mi air ais an dèidh ama chruaidh ag obair air deuchainn an GRE. Uill, mhàir mi, no tha mi a' smaoineachadh gun do mhàir. Co-dhiù, a-nis tha mi deiseil a chuir mo fhoirmean iarrtais dha na oilthighean aig a tha mi ag iarraidh a dh'ionnsachadh. Chì sinn ma-tha... J
Agus bu mhath leam a bhruidhinn mu rud leis an ainm GaelSkype. Seo an t-àite far a bheil sinn a' cruinneachadh airson còmhradh a ghabhail le daoine eile aig a tha Gaeilge, Gàidhlig, no Gaelg. Dh'innis mi dhuibh 'sa bhlog agam ro seo mu dheidhinn daoine a tha ag obair gu math cruaidh leis na cànanan seo. Seo cuid de na càridean agam (san dealbh) air Skype a' labhairt le chèile. Tha Gaeilge aca. Agus seo mise air a' bhun a' feachainn ri bhruidhinn droch Ghaeilge. Tha ceithir fichead sa deich sa cheudad (90%) an rud ceudna. Labhair sinn mu fo-aodach Victoria's Secret agus cha robh thu ann! Haha!

Ach na gabhaibh dràgh! Tha Gàidhlig fhathast an àite sonraichte 'nam chridhe! Cha atharraich mi dhan an taobh bhan riamh! Agus dh'innis mi! Dh'innis mi gur e Gàidhlig an taobh dorch! Nach e gu math nas spòrsach a bhith air an taobh dhorch? Chan eil fhios agam umaibh, ach b' fheàrr leam a bhith an companach le Darth Vader agus Darth Maul (prìosail). Smaoinichibh air an torr tattoos sgoineil a b' urrainn dhuibh fhaighinn.

Ach ag innse na fìrinn, tha mi a' smaoineachadh gum feum Alba, Èire, agus Eilean Mhaninn obair ri chèile mòran. Chan eil e gu math a' bhith feuchainn na cànanan aca fhèin thàrmachadh nan aonar. Agus mar a thuirt mi ann am blog o chion ghoirid. Feumaidh na dùthchannan seo sealltainn air "A Talamh Nua" airson taice cuideachd. A bheil am facal sin ceart gu poileataigeach, "An Talamh Nua"? LOL!

Agus, mas e ur toil e, sìr mi, Alba!

Hello friends! I am back after a difficult time working on the GRE test. Well, I survived, or at least I think I did. Anyway, now I am ready to apply to the universities at which I want to study. We will see I guess… J

And I would like to talk about something called GaelSkype. It is the place where we meet for conversation with people who speak Irish, Gaelic, and Manx. I told you all in an earlier blog about people who work very hard with these languages. This is a picture of some of my amigos on Skype chatting it up! They speak Irish. And that’s me at the bottom trying to speak bad Irish. Ninety percent of it is all the same! There was a part where we talked about buying Victoria’s Secret underwear. You missed it!

But don’t worry! Gaelic still has a special place in my heart! I will never change to the light side! And I said it! I said that Gaelic is the dark side! Isn’t it much more fun to be on the dark side? I don’t know about you all, but I’d like to be in the company of Darth Vader and Darth Maul (sexay). Think of all the cool tattoos you could get.

But, to tell the truth, I think that Scotland, Ireland, and the Isle of Man need to work together more. It’s not good to try and develop their languages on their own. And as I said in a previous blog. These countries need to look to the New World for support too. Emm… Is that word politically correct, The New World? LOL!

And, please hire me, Scotland!

2 comments:

 1. Madainn mhath a charaid
  Chòrd do chuid artaigilean rium gu mòr. 'Se fiosrachadh air leth inntinneach a tha sin agus ga thaisbeanadh le deagh Ghàidhlig. Feumaidh mi a radh tha mi ag aontachadh leat cuideachd, a bharrachd air a h-uile càil eile 's e cànain Eadar-nàiseanta a th'anns a' Ghàidhlig a-nis gun teagamh sam bith.
  Cum ort le do chuid Ghaidhlig a charaid, 's math a rinn thu!

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Graisg Mòran taing airson do fhaclan snoga. Bliadhna mhath ùr dhut!

   Delete