Tuesday, December 13, 2011

Ag ionnsachadh ''Ceiltis'' thar a' chuain - Learning ''Celtic'' across the ocean

A-nochd bidh sinn a' cruinneachadh airson buidheann na Gaeilge ann am Bloomington, Indiana. Chan eil mi ag iarraidh ach a bhith a' bruidhinn mum chàirdean an sin. Chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil fhios aig na luchd anns na dùthchannan Ceilteach dè cho cruaidh obraichidh daoine an seo leis na cànanan seo. Tha càraid agam agus bidh e a' stiùireadh an Indian Celtic Community. Tha e air a bhith daoine a cheangal air feadh na stàite 'na aonar air fad. Gu dearbh bidh mise agus daoine eile ga chuideachadh uaireannan ach is àbhaist dha a bhith ag obair 'na aonar. Tha ban-chàraid agam cuideachd a tha a' gabhail ceum bho Oilthigh Indiana ann an corp-eòlas cultarach. Bidh ise a' rannsachadh ciamar a chruthaichidh daoine dearbh-aithne mar Ameireaganaich-Cheilteach. Agus is dòcha bidh ise a' sgrìobhadh mu daoine mar ise agus mise fhèin; luchd nach eil 'nan Gàidheil ach dìreach ghabh ùidh anns na cànanan. Tha annas agam ma tha na dùthchannan Ceilteach a' sealltainn iar thar a' chuain airson taice. Tha? Chan eil?

Gabh mionaid agus thoir sùil air làrach-linn Indiana Celtic Community!
http://indianaceltic.org/

Tonight, we are meeting for our Irish language group in Bloomington, Indiana. I just want to talk about my friends there. I don't think many people in the Celtic countries know just how hard people work here for these languages. I have a friend and runs the Indiana Celtic Community. He has connected people from all over the state all by himself. Indeed, my friends and I help him sometimes, but he is usually on his own. I have another friend who is getting her degree from Indiana University in cultural anthropolgy. She is researching how people create identities as Celtic-Americans. And I hope she will write about people like her and I; people who are not Gaels but are just interested in the languages. I am curios if the Celtic countries look to the west much, across the ocean, for support. Yes? No?

Take a minute and check out the Indiana Celtic Community website!
http://indianaceltic.org/

No comments:

Post a Comment